Vertikutácia

11.03.2013 19:57

Vertikálny rez charakterizujeme ako mechanickú pracovnú operáciu, pri ktorej sústava vertikálne (kolmo k pôdnemu povrchu) postavených oceľových nožov alebo čepelí prerezáva trávny povrch, zbavuje ho splstnatenej vrstvy, ktorá vznikla hromadením drobných ústrižkov tráv pri povrchu pôdy. Súčasne sa obmedzuje rast burín s prízemnou listovou ružicou, odstraňuje sa mach, podporuje sa tvorba nových odnoží (trávnik sa zmladzuje) a mierne sa prekypruje najvrchnejšia vrstva pôdy.

 

Trávniková plsť

Tvoria ju odumreté, ale ešte nerozložené a s časti aj živé časti rastlín ako sú ústrižky ponechané na trávniku po kosení, nadzemné výbežky tráv a podobne. Hromadí sa za podmienok, ktoré sú nepriaznivé pre činnosť pôdnych mikroorganizmov (kyslé pH, sucho obmedzený prístup vzduchu). Ďalej sa hromadí, ak sa trávnik s prevahou tráv s nadzemnými výbežkami hnojí vyššími jednorázovými dávkami dusíka, nadmerne sa zavlažuje a pri vyššom kosení. Niektoré trávy majú vyšší podiel sklerenchymatických pletív, ktoré odolávajú biologickému rozkladu a ak ich mulčujeme, tak prispievajú k tvorbe trávnej plsti.

Škodlivosť trávnej plsti spočíva v tom, že obmedzuje vsakovanie zrážkovej a závlahovej vody do pôdy, bráni prenikaniu živín ku koreňom rastlín, spomaľuje výmenu vzduchu medzi pôdou a atmosférou, obmedzuje tvorbu odnoží a zlepšuje podmienky pre rozvoj patogénov.

Slabá vrstva plsti do určitej miery obmedzuje evaporáciu (vyparovanie), podieľa sa na regulácii teploty v trávnej mačine a robí trávnik pružnejším. Ak má však nahromadená vrstva plsti 10 mm a viac, treba pristúpiť k vertikutácii.

Nástroje

Na menších plochách možno vertikutáciu praktizovať špeciálnym náradím, pripomínajúcim hrable (trávnym kultivátorom). Elektrické alebo motorové vertikutátory vzhľadom pripomínajú kosačku. Ich pracovným ústrojom je sústava oceľových, dvojramenných a vertikálne rotujúcich nožov, ktoré sa nastavia tak , aby zasahovali približne 5 mm do pôdy. Hlbšie prerezávanie spôsobuje vysychanie trávnika a plytšie neprináša patričný efekt.

Kedy robiť?

Vertikutácia sa uskutočňuje na jar a koncom leta. Jarnou vertikutáciou sa odstraňuje starina a podporuje sa tvorba nových odnoží. Letná vertikutácia má trávnik prevzdušniť a tak minimalizovať nebezpečenstvo šírenia hubových chorôb v zime. Vertikutácia sa robí aj počas vegetácie, vtedy keď sa nahromadí väčšia vrstva plsti (10 mm). Robí sa v dvoch na seba kolmých smeroch na pokosenom trávniku.

Po?

Vertikutátorom vynesená organická hmota sa z trávnika zberá rovno do koša vertikutátora alebo kefovým či vákuovým zberačom a kompostuje sa. Trávnik sa po vertikutácii pohnojí, zavlaží, podľa potreby sa aplikujú herbicídy, alebo sa doseje trávnik.